Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski

Kierownictwo Urzędu

Burmistrz Książa Wlkp.

Teofil Marciniak
tel. 61 28 22 001
e-mail: urzad@ksiaz-wlkp.pl 
Pokój nr 1

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków: w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 12.00

Zakres zadań Burmistrza określa § 21 Zarządzenia Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp.z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zgodnie z którym do zadań Burmistrza należy:

 1. reprezentowanie Gminy na zewnątrz,
 2. koordynowanie bieżących spraw Gminy,
 3. podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,
 4. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 5. zapewnienie przestrzegania prawa przez wszystkie struktury organizacyjne Urzędu,
 6. koordynowanie działalności struktur organizacyjnych Urzędu, organizowanie ich współpracy oraz rozstrzyganie sporów pomiędzy nimi,
 7. wydawanie zarządzeń oraz decyzji z zakresu administracji publicznej,
 8. ogólny nadzór nad realizacją budżetu,
 9. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile Statut Gminy nie stanowi inaczej,
 10. upoważnienie swego Zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 11. przyjmowanie i analizowanie oświadczeń o stanie majątkowym Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, a także pracowników samorządowych upoważnionych przez Burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,
 12. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Burmistrza przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Miejskiej.

Zastępca Burmistrza Książ Wlkp.

Mirela Grześkowiak
tel. 61 2822001 wew. 30 lub 61 2822021
e-mail: mirela.grzeskowiak@ksiaz-wlkp.pl 
Pokój nr 2

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków: codziennie w godzinach pracy Urzędu oraz w imieniu Burmistrza Książa Wlkp., w każdy poniedziałek w godzinach od 16.00 do 16.30, po uprzednim ustaleniu terminu.

Zakres zadań Zastępcy Burmistrza: określa § 21 Zarządzenia Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp.z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zgodnie z którym do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

 1. podejmowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Burmistrza lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza,
 2. utrzymywanie kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami komunalnymi i organizacjami,
 3. współpraca z jednostkami pomocniczymi i jednostkami organizacyjnymi Gminy,
 4. współpraca z Radcą prawnym,
 5. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Sekretarz

Mirela Grześkowiak
tel. 61 2822001 wew.30 lub 61 2822021
e-mail: mirela.grzeskowiak@ksiaz-wlkp.pl 
Pokój nr 2

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków: codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Zakres zadań Sekretarza Gminy: określa § 21 Zarządzenia Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp.z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zgodnie z którym do zadań Sekretarza Gminy należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Referatu Obywatelsko-Organizacyjnego,
 2. zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu, w tym opracowywanie projektów regulaminów i zarządzeń o charakterze organizacyjnym,
 3. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, w tym:
  • nadzorowanie spraw kadrowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
  • koordynowanie spraw związanych ze szkoleniami i doskonaleniem zawodowym pracowników,
  • organizowanie służby przygotowawczej i egzaminu kończącego tę służbę,
  • nadzorowanie staży i praktyk zawodowych,
 4. koordynowanie i organizowanie spraw związanych z wyborami, referendum i spisami powszechnymi,
 5. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 6. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Skarbnik Gminy

Barbara Poznańska
tel. 61 2822001 wew.13 lub 61 2828572
e-mail: barbara.poznanska@ksiaz-wlkp.pl 
Pokój nr 16

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków: codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Zakres zadań Skarbnika Gminy: określa § 21 Zarządzenia Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp.z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zgodnie z którym do zadań Skarbnik Gminy należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Referatu Finansowego,
 2. nadzorowanie i koordynowanie prac dotyczących planowania i opracowania projektu budżetu,
 3. czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu Gminy oraz podległych jednostek, w tym przygotowywanie projektów zmian w budżecie,
 4. dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Burmistrza o jego realizacji,
 5. dokonywanie kontroli finansowej i w tym celu przygotowywanie oraz organizowanie obiegu dokumentów finansowych,
 6. kontrasygnata oświadczeń woli składanych w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
 7. przedstawianie propozycji co do zabezpieczenia mienia Gminy,
 8. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

Kierownik Referatu Gospodarczego

Grzegorz Rabczewski
tel. 61 28 22 001 wew.19
e-mail: grzegorz.rabczewski@ksiaz-wlkp.pl 
Pokój nr 10

Godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków: codziennie w godzinach pracy Urzędu.

Zakres zadań Kierownika Referatu: określa § 21 Zarządzenia Nr 226/2015 Burmistrza Książa Wlkp.z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp., zgodnie z którym do zadań Kierownika Referatu należy:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Referatu,
 2. nadzorowanie zadań powierzonych Referatowi,
 3. pełnienie funkcji bezpośredniego przełożonego w stosunku do pracowników Referatu,
 4. informowanie Burmistrza o konieczności dokonania zmian personalnych,
 5. prezentowanie nowo przyjętych pracowników,
 6. przeprowadzenie oceny okresowej pracowników Referatu,
 7. nadzorowanie załatwiania spraw dotyczących interpelacji i wniosków radnych oraz spraw obywateli, w zakresie zadań Referatu,
 8. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza oraz w ramach zakresu powierzonych obowiązków prowadzenie spraw dotyczących zamówień publicznych.

 • Odpowiedzialny za treść
 • Data utworzenia2023-09-20
 • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
 • Data opublikowania2023-09-21 12:33:23
 • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
 • Data ostatniej aktualizacji2023-09-21 12:34:30
 • Liczba wyświetleń238
 • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.