Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski

Kodeks Etyki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 95/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 01 sierpnia 2011r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. oraz pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Książ Wlkp.

 

KODEKS ETYKI

PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KSIĄŻU WLKP.

Kodeks Etyki zawiera zasady i wartości etyczne, wyznaczające standardy postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp.

Poszanowanie tych wartości i przestrzeganie zasad służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej administracji samorządowej, a poprzez to służy kształtowaniu właściwych relacji pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ze społecznością lokalną.

 

§ 1

Cele Kodeksu Etyki

 

Celem Kodeksu Etyki Pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. jest:

1) ustanowienie standardów postępowania, których powinni przestrzegać pracownicy Urzędu wypełniając swoje obowiązki,

2) wspieranie pracowników Urzędu w prawidłowym wypełnianiu tych standardów, w zgodzie z oczekiwaniami społeczności lokalnej,

3) informowanie społeczności lokalnej o standardach postępowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Urzędu.

 

§ 2

Rola administracji samorządowej

 

1. Pracownik Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ma świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej.

2. Przy wykonywaniu swoich obowiązków pracownik Urzędu ma zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz chroni uzasadnione interesy każdej uprawnionej osoby, a w szczególności:

1) działa tak, aby jego postępowanie mogło być wzorem praworządności i prowadziło do pogłębienia zaufania mieszkańców Gminy do Urzędu,

 

2) wykonuje pracę z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej,

3) pamięta, że swoim postępowaniem daje świadectwo o Gminie i jej organach oraz współtworzy wizerunek administracji samorządowej,

4) przedkłada dobro publiczne nad interesy własne i swojego środowiska.

 

§ 3

Zasady wyznaczające standardy postępowania pracownika Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. przy wykonywaniu swoich obowiązków

 

Pracownik Urzędu, mając świadomość służebnej roli administracji samorządowej wobec społeczności lokalnej oraz dobro wspólnoty samorządowej, wykonując swoje obowiązki kieruje się:

 

zasadą praworządności

 

która oznacza, że pracownik Urzędu wykonuje swoje obowiązki z zachowaniem najwyższej staranności, przestrzegając przepisów obowiązującego prawa, mając na względzie interes publiczny;

 

zasadą rzetelności

 

która oznacza, że pracownik Urzędu:

1) wykonuje swoje obowiązki sumiennie, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności,

2) podejmowane działania opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych,

3) wie, że interes publiczny wymaga działań rozważnych, ale skutecznych i realizowanych w sposób zdecydowany,

4) w rozpatrywaniu spraw nie kieruje się emocjami, jest gotów do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji,

5) dotrzymuje zobowiązań, kierując się prawem i przewidzianym trybem działania,

6) jest lojalny wobec Urzędu i zwierzchników, gotów do wykonywania poleceń służbowych, mając przy tym na względzie, aby nie zostało naruszone prawo lub popełniona pomyłka;

 

zasadą bezstronności i bezinteresowności

 

która oznacza, że pracownik Urzędu:

 

1) w prowadzonych sprawach równo traktuje wszystkich uczestników, bez uprzedzeń ze względu na kolor skóry, płeć, stan cywilny, pochodzenie etniczne, język, religię, orientację seksualną, postawę, reputację lub pozycję społeczną, nie przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa, znajomości, pracy lub przynależności,

2) w przypadku konfliktu interesu w sprawach prywatnych i służbowych wyłącza się z działań mogących wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność,

3) nie podejmuje żadnych prac ani zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z obowiązkami służbowymi,

4) w związku ze swoją pracą nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych ani osobistych;

 

zasadą profesjonalizmu

 

która oznacza, że pracownik Urzędu:

 

1) zawsze jest przygotowany do jasnego – merytorycznego i prawnego – uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania,

 

2) dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności spraw,

3) dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

4) jest życzliwy, zapobiega napięciom w pracy i rozładowuje je, przestrzega zasad poprawnego zachowania,

5) w swoich kontaktach z interesantami zachowuje się właściwie, uprzejmie i pozostaje dostępny,

6) odpowiadając na korespondencję, rozmowy telefoniczne i pocztę elektroniczną, stara się być pomocny i udziela wyczerpujących oraz dokładnych odpowiedzi na skierowane do niego pytania;

 

zasadą jawności

 

która oznacza, że pracownik Urzędu:

 

1) wykonuje swoje obowiązki zgodnie z przyjętymi standardami i procedurami,

 

2) szanuje prawo obywateli do informacji, dochowując przy tym tajemnicy prawnie chronionej;

 

zasadą neutralności

 

która oznacza, że pracownik Urzędu:

 

1) nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym, dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne,

 

2) lojalnie i rzetelnie wykonuje polecenia zwierzchników, bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne;

 

zasadą odpowiedzialności

 

która oznacza, że pracownik Urzędu:

 

1) nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć oraz odpowiedzialności za swoje postępowanie,

2) relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się własnym doświadczeniem i wiedzą,

3) zachowuje się godnie w miejscu pracy i poza nim,

4) postępuje tak, aby wzmocnić autorytet i wiarygodność Urzędu.

 

§ 4

Odpowiedzialność za naruszenie przez pracownika Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. postanowień Kodeksu Etyki

 

Naruszenie przez pracownika Urzędu postanowień Kodeksu Etyki :

 

1) powoduje odpowiedzialność regulaminową (porządkową) oraz przewidziane prawem konsekwencje,

2) znajduje odzwierciedlenie w ocenie kwalifikacyjnej dokonywanej zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie przepisami.

  • Odpowiedzialny za treśćZdzisława Wilak
  • Data utworzenia2014-03-05
  • Opublikował w BIPDawid Wawrzynowicz
  • Data opublikowania2023-09-22 08:11:06
  • Ostatnio zaktualizowałDawid Wawrzynowicz
  • Data ostatniej aktualizacji2023-09-25 11:40:19
  • Liczba wyświetleń182
  • Historia zmianZobacz
×

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie. Te pliki cookie pozwalają na identyfikację np. osób zalogowanych.

Zawsze
aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.